Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2014

lucja
6758 f3bd
Reposted fromnewperception newperception viairmelin irmelin

June 23 2014

lucja
0567 a4eb 500
Reposted fromnomad nomad
0829 699d 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie

June 13 2014

lucja
1572 242f
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viakenku kenku

June 08 2014

lucja
Fake it till you make it.
— Jak to mówią na Zachodzie

June 05 2014

lucja
8220 6d37
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaskinnylove skinnylove
lucja
Ludzie są przeważnie nieszczęśliwi, bo żyją nie po swojemu...
— William Wharton
lucja
lucja

May 29 2014

lucja
7235 7515
lucja
Reposted fromexistential existential

May 16 2014

lucja
Uczę się patrzeć. Nie wiem, dlaczego wszystko głębiej wchodzi we mnie, a nie zatrzymuje się w tym miejscu, gdzie się dawniej zawsze kończyło. Posiadam wnętrze, o którym nie wiedziałem. Wszystko tam teraz wchodzi. Nie wiem, co tam się dzieje.
— Rainer Maria Rilke
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianowelovestory nowelovestory

May 13 2014

5856 f7c1
Reposted fromunco unco viacats cats

April 26 2014

lucja
Uczyniwszy na wieki wybór w każdej chwili wybierać muszę.
— Jerzy Liebert "Jeździec"
Reposted fromou ou

April 25 2014

lucja
          
Reposted fromdilemma dilemma viaskinnylove skinnylove
lucja
3533 390e
Reposted fromoll oll viaou ou
lucja
3943 0319 500
Reposted fromczejen666 czejen666 viairmelin irmelin
lucja
I coś mi się złamało w środku, coś czego już nie da się z powrotem złączyć.
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viairmelin irmelin

April 18 2014

lucja
5928 2cb2
Reposted fromiamstrong iamstrong viahydrosphere hydrosphere
lucja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl